Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2019

 

UWAGA! Zmiana terminu naboru wniosków o dotacje
z budżetu Województwa Podkarpackiego
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych
na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2020

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z procedowaniem nowych regulacji prawnych nastąpiła zmiana terminu naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2020 (uchwała - POBIERZ).
Nabór wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie w 2020 roku planuje się przeprowadzić w miesiącu marcu. Ogłoszenie wskazujące szczegółowo m.in.: termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedur formalnoprawnych.

 
 

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas sesji w dniu 26 listopada 2019 r. przyjął Uchwałę Nr XV/263/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego

Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2019 roku - POBIERZ

 


 

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas sesji w dniu 26 sierpnia 2019 r. przyjął Uchwałę Nr XI/182/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego

Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2019 roku - POBIERZ

 


 

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas sesji w dniu 27 maja 2019 r. przyjął Uchwałę Nr VIII/139/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2019 roku. 

Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2019 roku

POBIERZ

 


Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  ogłasza  nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy  zabytkach wpisanych  do  rejestru  zabytków,  położonych  na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2019.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Województwo Podkarpackie w 2019 r. planuje przeznaczyć na dotacje , środki finansowe w wysokości 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2019 ROKU

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
35-010 Rzeszów
al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub

złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. Uchwała Nr 15/323/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2019 rok

2. Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

3. Załącznik do uchwały NR XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

4. Wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

5. Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytku

6. Wniosek o wypłatę dotacji

7. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku