CRinMA

Informacje ogólne

Projekt CRinMA – Cultural resources in the mountain areas (Zasoby kulturowe na obszarach górskich) realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe (4. oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Województwo Podkarpackie jest jednym z siedmiu partnerów projektu, w który zaangażowani są również Słowacy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie i Portugalczycy.

CRinMA EU FLAG

Cel projektu

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.

Partnerzy projektu i ich wkład

W oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transgranicznych (Interreg V-A Polska-Słowacja, Interreg V-A France-Italy (ALCOTRA) oraz Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), partnerzy CRinMA postanowili skupić się na przygranicznych obszarach górskich, tj. Karpatach, Alpach oraz Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, zakładając, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, pojawiających się na danym obszarze geograficznym obejmującym obie strony granicy jest podobnych.

Partnerzy projektu:

Województwo Małopolskie – lider projektu (Polska)
Województwo Podkarpackie (Polska)
Regionalna Agencja Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja)
Gmina Montalegre (Portugalia)
Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense (Hiszpania)
UNCEM Piemont (Włochy)
AEM – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich AEM

Link do strony internetowej projektu: https://www.interregeurope.eu/crinma